Primăria Bogda județul Timiș

Anunt privind organizarea concursului de ocupare a postului de Referent de specialitate principal si Referent principal

Bibliografie concurs pentru functia de Referent de specialitate clasa a-II-a, grad profesional principal;                                                                                                                     

1. Constitutia Romaniei, republicata

2. Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,cu modificariele si completariele ulterioare;

3. Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata. cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.82/24.12.1991 a contabilitatii, republicata;

6. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare locale;

7. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice si institutiilor de aplicare a acestora;

8.Ordinul nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice;

 

 

Bibliografie concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de Referent cl a III-a grad profesional principal;

1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Legea nr.215/2001 a administratiei publice ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (titlul IX-impozite si taxe) cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Hotararea de Guvern nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal (titlul IX- impozite si taxe)

 

Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei Bogda in perioada 22-14.03.2019.

Dosarele de inscriere la conscurs contine in mod obligatoriu;

a) formular de inscriere conform anexei nr.3 din HG 611/2008

b) curiculum vitae, model comun european

c) copie act de identitate

d) copie ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari

e) copie carnet de munca si dupa caz a adeverintei eliberata de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specializarea studiilor necesare ocuparii functiei publice

f) adeverinta care atesta starea de sanatate

g) Cazier judiciar

h) Declaratie pe propria raspundere care sa teste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Bogda - proba scrisa in data de 26.03.2019 ora 10, proba interviu in data de 26.03.2019 ora 12

 

Conditii de participare la concurs pentru functia de Referent cl.III, grad principal sunt;

- studii liceale, respectiv medii liceale,finalizate cu diploma de bacalaureat

- vechime 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

 

Referent de specialitate cl-II , grad principal sunt;

-studii superioare de scurta durata , absolvite cu diploma

- vechime 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 

 

Informatii la tel; 0256231230